Optimalizace traťového úseku
Praha - Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

O rekonstrukci

Stavba řeší rekonstrukci traťového úseku Praha-Smíchov - Praha-Radotín. V rámci stavby budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v železniční stanici Praha-Radotín a zřízena nová nástupiště v přesunuté železniční zastávce Praha-Velká Chuchle.

Nová nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.


Účelem stavby je pomocí souhrnu technických návrhů a opatření zajistit následující vylepšení, která odstraní nevyhovující současný stav:

Zvýšení traťové rychlosti a zkrácení cestovní doby.
Zvýšení propustné výkonnosti trati.
Zvýšení bezpečnosti cestujících a kultury cestování.
Zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku.
Zajištění ochrany okolí před hlukem.
Rekonstrukce železniční zastávky Praha-Velká Chuchle a železniční stanice Praha-Radotín

Co rekonstrukce přinese

Zkrácení jízdní doby u rychlíkových spojů.
Zvýšení bezpečnosti cestujících a zvýšení komfortu cestování
Zvýšenou ochranu obyvatel před hlukem.
Komplexní rekonstrukci železniční stanice Praha-Radotín a komplexní rekonstrukci zastávky Praha-Velká Chuchle

Základní údaje o stavbě

Název projektu: Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zástupce zadavatele: Ing. Michal Krošlák
Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Filip
Plánovaná doba výstavby: 8/2019 - 7/2022

Stavební kalendář

05/2020 - 05/2022 – rekonstrukce traťového úseku Praha-Smíchov - Praha-Radotín
02/2021 - 12/2021 – rekonstrukce železniční zastávky Praha-Velká Chuchle
03/2021 - 05/2022 – rekonstrukce železniční stanice Praha-Radotín


Rozdělení kompetencí

Hlavní dodavatelé

• Výstavba železničního spodku v traťové úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín
• Výstavba nástupišť a přístřešků pro cestující v železniční zastávce Praha-Velká Chuchle
• Realizace železničních podchodů, propustků, návěstních lávek, zárubních a opěrné zdi, kolektoru
• Realizace protihlukových opatřen
• Úprava komunikací
• Realizace výtahů v žst. Praha-Radotín
• Přeložky inženýrských sítí a potrubního vedení
• Realizace rozvodů NN, VN osvětlení a dálkového ovládání odpojovačů, ohřevů výměn
• Technologie transformačních stanic
• Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

• Výstavba železničního svršku
• Výstavba železničního spodku v železniční stanici Praha-Radotín
• Výstavba nástupišť a zastřešení v železniční stanici Praha-Radotín
• Realizace opěrné zdi
• Přeložky potrubního vedení
• Realizace protihlukových opatření
• Úprava komunikací
• Realizace protipovodňových opatření
• Realizace pozemních objektů

• Výstavba železničního svršku
• Výstavba nástupišť v železniční stanici Praha-Radotín
• Výstavba železničního přejezdu ve Velké Chuchli


• Realizace trakčního vedení
• Ukolejnění kovových konstrukcí
• Realizace silnoproudé technologie a dispečerské řídící techniky


Hlavní subdodavatelé

• Realizace železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení• Realizace mostních objektů• Realizace mostního objektu