V červnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení - betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení
- Od 12/3/2021 začal hlavní stavební postup 3b, je vyloučena sudá kolejová skupina žst. Radotín a 2. traťová kolej v úseku odbočka Barrandov-Radotín - v rámci této výluky dochází k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjaté realizaci nástupišť Velká Chuchle a žst. Radotín, všech mostních objektů, podchodů, železničního spodku, svršku, protihlukových stěn, trakčního vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovodu, atd.
- Stavební práce na novém technologickém objektu
- Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
- Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v žst. Radotín
- V hlavním stavebním postupu budou probíhat práce na spodní části stavby – železniční spodek, mostní objekty, během června se začnou v určitých částech stavby sypat konstrukční vrstvy železničního spodku a svršku

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červen 2021 + výhled:

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 27/3/21-16/5/21 –uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
- 17/5/21-8/9/21 – omezení cyklostezky – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
- 13/3/21-19/5/22 – uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 6/8/21 – 5/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 24/6/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce
- 14/10/21 – 31/1/22 – omezení ulice Radotínská – cca 200 m průjezdný pouze jeden pruh

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc duben 2021:

- pro zastávku Velká Chuchle: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- pro zastávku Radotín: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
- v noci budou probíhat zastavené provozy a to od 1/2 – 8/9 a dále od 22/23 – 30/6

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 8/9/21 pro železniční stanice Radotín nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky (to na které se dalo dostat pomocí podchodu)
- 13/3/21 – 2022 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky

Zdůvodnění uzavírky přejezdu ve Velké Chuchli

Přejezd se bude realizovat pod druhou a čtvrtou traťovou kolejí, dvěma kolejemi dále od řeky. Jedná se o koleje blíže zárubní zdi. Tento přejezd je technologicky náročný z několika důvodů, kdy se jednak realizuje kompletní přejezd i se spodní konstrukcí (odtěžení dosavadních nevhodných vrstev, stabilizace zemní pláně, realizace odvodnění, dále pak závěrných zídek na podbetonovanou konstrukci. V blízkosti dvojkolejného přejezdu směrem na Smíchov je kolejová spojka (dvě výhybky pro vzájemné propojení sousedních kolejí). To znamená, že veškeré práce na spojce (předštěrkování, položení koleje, zaštěrkování, podbití, svaření) musí být provedeny v době uzavírky přejezdu, a to se týká pouze spojky. Dále se musí starý přejezd vybourat a zdemontovat, následně se musí udělat spodní stavba, poté zaštěrkování a realizace koleje, následně betonáže zídek, které kotví přejezdovou konstrukci, položení přejezdové konstrukce, pokládka chodníků, asfaltování vozovky, v neposlední řadě realizace trakčního vedení (napájení pro vlaky) nad přejezdem.

Zdůvodnění uzavírky přejezdu Na Betonce

Přejezd je stejně technologicky náročný jako přejezd ve Velké Chuchli. Dále se však musí ještě zrealizovat kabelovod vedoucí podél koleje – tzn. vykopání, podkladní beton, položení kabelovodu, obetonování, napojení do nových šachet, zasypání a zhutnění. Největší časová dotace uzavírky přejezdu je nutná z důvodu realizace kompletního železničního svršku v celé železniční stanici Praha Radotín, která je dle projektové dokumentace uvažována s návozem materiálu a postupnou pokládkou koleje z vlečkařských kolejí Českomoravského cementu. Tedy celá kolej pro kompletní stanici bude se klást od starého stadionu do stanice a odtud se bude i postupně zásobovat materiálem po kolejové cestě tak, aby nebyla zatěžována silniční síť. Technologie výstavby na přejezdech představuje realizaci přejezdu až po kompletním podbití, přeštěrkování a svaření, to znamená, až když je kompletní železniční svršek hotov, a to v celé železniční stanici, protože do té doby se přes přejezd budou navážet tisíce tun materiálu potřebného pro železniční svršek.

DSC_4232
DSC_4233
DSC_4242
DSC_4249
DSC_4266
DSC_4274
DSC_4293
DSC_4300-Pano
DSC_4323
DSC_4327-Pano
DSC_4363
DSC_4433
DSC_4531
DSC_4561
DSC_4632
DSC_4659
DSC_4667
DSC_4754
DSC_4794
DSC_4829
DSC_4848
DSC_4866
DSC_4877
DSC_4895
DSC_4906-Pano
DSC_4909
DSC_4912
DSC_4916
DSC_4921
DSC_4939-Pano
DSC_4971-Pano
DSC_4994-Pano
DSC_5007-Pano
DSC_5025
DSC_5036
DSC_5054
DSC_5056
DSC_5075
DSC_5080
DSC_5102
DSC_5132
DSC_5154
DSC_5204
DSC_5207-Pano